European Regional Development Fund

Κανονισμοί

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Επιβάτη
Δικαιώματα Έκπτωσης στους Ναύλους
Δικαιώματα Επιβατών σε περίπτωση Ατυχήματος

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Επιβάτη  

Νόμος 3709/2008 (Φ.Ε.Κ. 213 Α΄/14-10-2008), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 35 του Νόμου 4150/2013 (Φ.Ε.Κ. 102 Α΄/29-04-2013)

Α. Δικαιώματα Επιβάτη

Ο επιβάτης δικαιούται:

 1. Να υπαναχωρήσει της σύμβασης μεταφοράς και να του επιστραφεί, ανάλογα του χρόνου ασκήσεως του δικαιώματος, ολόκληρος ο ναύλος ή ποσοστό αυτού ή να τροποποιήσει το εισιτήριό του.
 2. Χρηματική αποζημίωση σε ποσοστό επί της τιμής του εισιτηρίου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, μετά από συμφωνία με τον μεταφορέα, για τις περιπτώσεις καθυστέρησης, διακοπής-ακύρωσης του ταξιδίου, λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή υπαιτιότητας του μεταφορέα. Επίσης, και υπό προϋποθέσεις, τροφοδοσία και κατάλυμα, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, όταν η καθυστέρηση ή η ακύρωση ή η διακοπή του δρομολογίου δημιουργεί την ανάγκη διανυκτέρευσης.
 3. Να ενημερώνεται σε περίπτωση ματαίωσης-ακύρωσης, αλλαγής ή καθυστέρησης του προγραμματισμένου δρομολογίου, εφόσον έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του.
 4. Να ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του πλου σε περίπτωση καθυστέρησης και για τον εκτιμώμενο χρόνο αυτής.
 5. Να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών, χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο ναύλο.
 6. Να προωθηθεί στον προορισμό του με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας του πλοίου.
 7. Για τη διατύπωση παραπόνου ή καταγγελίας κατά τη διάρκεια του πλου, να απευθύνεται στον ορισμένο αξιωματικό του πλοίου. Διαφορετικά να απευθύνεται στην πλοιοκτήτρια εταιρεία-πλοιοκτήτη του πλοίου (μεταφορέα) ή σε άλλο εκ του νόμου πρόσωπο και να διατυπώνει εγγράφως σε ειδικό έντυπο, το παράπονο ή καταγγελία ή οποιαδήποτε απαίτηση που απορρέει από τις διατάξεις του νόμου. Για διαφορές, οι οποίες δεν επιλύθηκαν ή δεν δόθηκαν για αυτές απαντήσεις ή επαρκείς εξηγήσεις, διαβιβάζονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Ο επιβάτης με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα δικαιούται επιπλέον:

 1. Δωρεάν συνδρομή και κατάλληλες συνθήκες πρόσβασης στο πλοίο και, κατά περίπτωση, στη λιμενική εγκατάσταση επιβίβασης και αποβίβασης εφόσον, κατά την έκδοση του εισιτηρίου ή το αργότερο 48 ώρες πριν την παροχή της συνδρομής, να έχει ενημερώσει τον εκδότη του εισιτηρίου ή τον μεταφορέα, ότι έχει ανάγκη συνδρομής και να βρίσκεται σε προκαθορισμένο σημείο, σε συγκεκριμένη ώρα, η οποία δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου.
 2. Να μεταφέρει δωρεάν κάθε εξοπλισμό ή βοήθημα που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνησή του.

Β. Υποχρεώσεις Επιβάτη

Ο επιβάτης υποχρεούται:

 1. Να προσέρχεται στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και να φέρει το όχημά του στο χώρο αναμονής φόρτωσης τουλάχιστον 1 ώρα πριν τον απόπλου.
 2. Να καταλαμβάνει την αντίστοιχη θέση που αναγράφεται επί του εισιτηρίου, να μην τοποθετεί τις αποσκευές του ή άλλα αντικείμενα επάνω στα καθίσματα ή σε άλλες θέσεις επιβατών, ώστε να στερείται η θέση άλλου επιβάτη και να συμμορφώνεται στους κανονισμούς του πλοίου, καθώς και στις οδηγίες του πλοιάρχου ή του προσωπικού του πλοίου που σχετίζονται με την ησυχία, ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου.
 3. Να μην μεταφέρει εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.
 4. Να δίνει τα ακριβή στοιχεία ταυτότητάς του και, εφόσον το επιθυμεί, στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωσή του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου.
 5. Να μην μεταβιβάζει το εισιτήριό του.

Δικαιώματα Έκπτωσης στους Ναύλους  

Υπ. Ναυτιλίας, Αρ. Πρωτ. 3324.1/01/13, Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2013

 1. Άποροι (με πιστοποιητικό της οικείας υπηρεσίας, νομαρχίας, δελτίου ταυτότητας και υπηρεσιακού σημειώματος της λιμενικής αρχής κατά περίσταση) : Ποσοστό έκπτωσης 100% σε οικονομική θέση.
 2. Παιδιά : Ηλικίας μέχρι 5 ετών ποσοστό έκπτωσης 100% (κατ’ επιλογή γονέα ή κηδεμόνα), από 5-10 ποσοστό έκπτωσης 50% (κατ’επιλογή γονέα ή κηδεμόνα).
 3. Ανάπηροι πολέμου, θύματα πολέμου, βοηθού ή συνοδοί, αγωνιστές εθνικής αντίστασης (με δελτία ειδικής ταυτότητας που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους και επίσημες βεβαιώσεις): ποσοστό έκπτωσης 50% (δικαιούνται υποχρεωτικά κλίνης στη θέση που επιθυμούν εφόσον η θέση διαθέτει κλίνες).
 4. Άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (με το σχετικό πιστοποιητικό) και οι συνοδοί τους: ποσοστό έκπτωσης 50% (οι δικαιούχοι σε όλες τις θέσεις, οι συνοδοί στη θέση επιλογής του δικαιούχου).
 5. Πολύτεκνοι (ειδικά βιβλιάρια πολυτέκνων): ποσοστό έκπτωσης 50% σε οικονομική θέση.
 6. Φοιτητές - Σπουδαστές ΑΕΙ - ΤΕΙ και σπουδαστές όλων των ΑΕΝ - ΚΕΣΕΝ (με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας ή δελτιό σπουδαστικής ιδιότητας): ποσοστό έκπτωσης 50% σε οικονομική θέση (από 01/09 κάθε έτους - 30/06 κάθε επόμενου).
 7. Προσωπικό Λιμενικού Σώματος (με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας): ποσοστό έκπτωσης 100% (ανάλογα με το βαθμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε αντίστοιχα ισχύουσες διατάξεις για τους ταξιδεύοντες για υπηρεσιακούς λόγους).

Κατηγορίες Οχημάτων

 1. Αναπηρικά Οχήματα (συνοδευόμενα από τον δικαιούχο και φέροντα ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέμου ή δελτίο στάθμευσης οχημάτων των ατόμων με αναπηρίες): ποσοστό έκπτωσης 50%.
 2. Οχήματα Υ.Ν.Α/Λ.Σ- Ελ. Ακτ.: ποσοστό έκπτωσης 100%.

Δικαιώματα Επιβατών σε περίπτωση Ατυχήματος  

Διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 392/2009 που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών (των αποσκευών, των οχημάτων τους καθώς και του εξοπλισμού κινητικότητας) κατά τις θαλάσσιες μεταφορές σε περίπτωση ατυχήματος:

 • Δικαίωμα αποζημίωσης για θάνατο ή σωματική βλάβη επιβάτη
 • Δικαίωμα αποζημίωσης για απώλεια ή φθορά αποσκευών καμπίνας
 • Δικαίωμα αποζημίωσης για απώλεια ή φθορά αποσκευών, πλην των αποσκευών καμπίνας
 • Δικαίωμα αποζημίωσης για απώλεια ή φθορά τιμαλφών
 • Δικαίωμα αποζημίωσης επιβάτη με μειωμένη κινητικότητα για απώλεια ή θορά εξοπλισμού κινητικότητας ή άλλου ειδικού εξοπλισμού
 • Δικαίωμα προκαταβολής σε περίπτωση ναυτικού συμβάντος

*Για τα ακριβή ποσά των αποζημιώσεων ανά περίπτωση, ενημερωθείτε εδώ.

Ποια διαδικασία ακολουθείται:

 • Σε περίπτωση φθοράς αποσκευών καμπίνας ή άλλων αποσκευών , ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει γραπτώς και έγκαιρα τον μεταφορέα αλλιώς χάνει το δικαίωμα της αποζημίωσης. Σε περίπτωση εμφανούς ζημιάς , η γραπτή ενημέρωση να δίδεται πριν ή κατά την αποβίβαση για τις αποσκευές καμπίνας και πριν ή έως την παράδοσή τους από τον μεταφορέα. Σε περίπτωση μη εμφανούς ζημιάς ή απώλειας συσκευών, η γραπτή ενημέρωση πρέπει να δίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποβίβαση ή την παράδοσή τους από τον μεταφορέα (ή την προγραμματισμένη παράδοσή τους σε περίπτωση απώλειας).
 • Κάθε αγωγή αποζημίωσης ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου πρέπει να κατατεθεί εντός δύο ετών. Η έναρξη της εν λόγω προθεσμίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη φύση της απώλειας.
 • Η ευθύνη του μεταφορέα μπορεί να μειωθεί, εφόσον ο μεταφορέας αποδείξει ότι πταίσμα ή αμέλεια του επιβάτη προκάλεσε ή συνέβαλε στο θάνατο ή τη σωματική του βλάβη ή στην απώλεια ή φθορά των αποσκευών του.

Τα όρια των διαφόρων ποσών αποζημίωσης δεν ισχύουν, εφόσον αποδειχθεί ότι η ζημιά προκλήθηκε από πράξη του μεταφορέα, υπαλλήλου του ή πράκτορά του, με την πρόθεση της πρόκλησης της ζημίας ή εν γνώσει πιθανής πρόκλησης ζημίας.